ผู้บังคับบัญชา

พลเรือโท

กฤษดา ประพฤติธรรม

เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี

คณาชาติ พลายเพ็ชร์

รองเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พลเรือตรี

วัชระ พัฒนรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

พลเรือตรี

พิสิฐ ฤกษ์งาม

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

พลเรือตรี

ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด