พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน ณ ห้องประชุมกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘