พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการเครือข่าย และ ห้องวิทยุเชื่อมโยง  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘