กำลังพล สสท.ทร. ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พลเรือโท พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กำลังพล สสท.ทร. ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พลเรือโท พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กำลังพล สสท.ทร. ร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรจาก พลเรือโท พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ